VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ZUŠ BLATINY

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY:

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

Pro elektronickou komunikaci prosíme využívejte pouze e-mailovou adresu školy: zus.blatiny@volny.cz.

V případě, že odpovídáte na školní email zaslaný prostřednictvím systému Klasifikace, neodpovídejte zpět v tomto systému. Zpráva nám nemusí být doručena. Děkujeme za pochopení.

 

INFORMACE K  TALENTOVÝM  PŘIJÍMACÍM  ZKOUŠKÁM (uzávěrka přihlášek byla 29.5.2020)

Před vstupem do budovy školy, musí zákonný zástupce přinést vyplněné  čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění. Pokud nemáte možnost tisku, vyplníte na místě:

K TISKU ZDE → Čestné_prohlášení.pdf (254187)

______________________________________________________

Vážení rodiče zájemců o vzdělávání v ZUŠ Blatiny ve školním roce 2020/2021

Od 1.5. do 29.5.2020 můžete Vaše dítě přihlásit k talentové zkoušce, na základě řádně vyplněné a doručené přihlášky do budovy školy (vložením do schránky) nebo odesláním na e-mail: zus.blatiny@volny.cz. S podáním přihlášky do výtvarného oboru prosíme o doložení 3 výtvarných prací dítěte. Po uzávěrce přijímání přihlášek budete do 5.6. pozváni e-mailem nebo telefonicky k vykonání talentové zkoušky, která se uskuteční v termínu od 8.6. do 11.6.2020.

Zájemci o výtvarný obor budou přijímáni na základě doložených výtvarných prací.

Hlásit se mohou :

Hudební a taneční obor - děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2020 a starší

Výtvarný obor - děti, které dosáhnou věku 6 let do 31.8.2020 a starší

Literárně dramatický obor - děti, které dosáhnou věku 6 let do 31.8.2020 a starší

Přihlášky doručené po termínu nebudou moci být akceptovány. Děkujeme za pochopení.

_______________________________________________________

VÝUKA V ZUŠ od 25. 5. 2020

Hudební obor - individuální výuka probíhá již od 11.5.2020 vyjma dechových nástrojů a zpěvu, kde z hygienických důvodů pokračujeme v distanční výuce. Skupinová výuka (komorní hra, souborová hra, sborový zpěv) je vyučována distančně.

Přípravná hudební výchova /PHV/ - se bude vyučovat dle rozvrhu od 25.5. Vyučováni budou pouze žáci, u kterých zákonný zástupce projevil zájem. Ostatní budou pokračovat distanční formou studia.

Hudební nauka - prezenční výuka je do konce školního roku zrušena z hygienických důvodů. Pokračujeme distanční formou studia.

Výtvarný obor – všechny skupiny budou vyučovány dle rozvrhu. Žáci, jejichž rodiče neprojevili o výuku zájem, budou nadále vyučováni distanční formou studia.

Taneční a literárně dramatický obor – výuka bude nadále probíhat distanční formou studia z hygienických důvodů.

UPOZORŇUJEME RODIČE ŽÁKŮ, ŽE OD 25.5.2020 BUDOU VYUČOVÁNI POUZE ŽÁCI, JEJICHŽ RODIČE POTVRDILI PÍSEMNÝM SOUHLASEM VÝUKU A POKUD NEODEVZDALI SOUČASNĚ I ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ, MUSÍ TAK UČINIT NEJPOZDĚJI PŘED 1.VYUČOVACÍ HODINOU 

K TISKU ZDE → Čestné_prohlášení.pdf (254187)

POKUD NASTOUPÍ ŽÁK DO ŘÁDNÉ PREZENČNÍ VÝUKY, JE NUTNÉ JEHO PŘÍPADNOU ABSENCI OMLOUVAT (E-MAILEM NEBO TELEFONICKY).

 Důležité!

-        Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům

-        Žák musí být vybaven ochrannou rouškou a sáčkem na ni

-        Žák si vydezinfikuje ruce u bezkontaktních dávkovačů dezinfekce nainstalovaných v zádveří vstupu do budovy

-        Bezprostředně po skončení výuky odchází žák ze školy

Všechny plánované akce do konce školního roku 2019/2020 

se ruší!

 

 UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE 

Žádáme rodiče žáků, aby v zájmu všech neposílali děti s náznakem respiračních či jiných onemocnění do výuky.

Neposílejte děti ani v případě, že byly z nemoci omluveny z výuky v ZŠ.

Děkujeme za součinnost.

________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE NOVÝCH I STÁVAJÍCÍCH ŽÁKŮ

Upozorňujeme všechny rodiče,  aby se seznámili se Školním řádem školy a s podmínkami pro případné ukončení studia

(k nalezení v menu levého sloupce - Naše škola - Školní řád a Formuláře ZUŠ Blatiny)

 -Žáci se zdržují v budově školy pouze v době výuky dle rozvrhu hodin ( viz. Školní řád bod II. )

 - Nepřítomnost žáků ve výuce hlaste e-mailem (eOmluvenky)

- Všechna vystoupení, spojená s vyučovacím předmětem, jsou pro žáky povinná (viz. Školní řád odst.II, bod 1/e),

omluva je možná pouze na základě doložené lékařské zprávy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            


 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode