průběh PŘIJÍMACÍho ŘÍZENÍ

Talentové přijímací zkoušky probíhají každým rokem v průběhu května ve všech řeských mateřských školách a jsou zajišťovány kvalifikovanými pedagogy ZUŠ Blatiny. Týkají se dětí předškolního věku a dětí s odkladem školní docházky.

Pro zájemce, kteří z důvodu absence talentovým průzkumem v MŠ neprojdou a pro děti, které MŠ v Řepích nenavštěvují, případně pro starší zájemce, bude stanoven termín talentových zkoušek. Tento bude zveřejněn na úřední desce školy a na webu ZUŠ Blatiny, nejpozději 14 dnů před jejich konáním.

 Po úspěšném vykonání talentové zkoušky obdrží zákonný zástupce dítěte závaznou přihlášku. Podepsanou a odevzdanou přihláškou zákonný zástupce souhlasí s podmínkami vzdělávání a zavazuje se k plnění všech povinností, které se vzděláváním souvisejí dle Vyhlášky 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.

Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do data uvedeného v průvodním dopisu. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. Žáci budou přijímáni na základě počtu dosažených bodů u talentové zkoušky. O přijetí budou zákonní zástupci žáka vyrozuměni písemně. Proti rozhodnutí statutárního orgánu, v připadě nepřijetí ke vzdělávání v ZUŠ, se nelze odvolat.

INFORMACE K  TALENTOVÝM  PŘIJÍMACÍM  ZKOUŠKÁM (29.5.2020 bylo přijímání přihlášek uzavřeno)

Vážení rodiče zájemců o vzdělávání v ZUŠ Blatiny ve školním roce 2020/2021

Od 1.5. do 29.5.2020 můžete Vaše dítě přihlásit k talentové zkoušce, na základě řádně vyplněné a doručené přihlášky do budovy školy (vložením do schránky) nebo odesláním na e-mail: zus.blatiny@volny.cz. S podáním přihlášky do výtvarného oboru prosíme o doložení 3 výtvarných prací dítěte. Po uzávěrce přijímání přihlášek budete do 5.6. pozváni e-mailem nebo telefonicky k vykonání talentové zkoušky, která se uskuteční v termínu od 8.6. do 11.6.2020.

Zájemci o výtvarný obor budou přijímáni na základě doložených výtvarných prací.

Hlásit se mohou :

Hudební a taneční obor - děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2020 a starší

Výtvarný obor - děti, které dosáhnou věku 6 let do 31.8.2020 a starší

Literárně dramatický obor - děti, které dosáhnou věku 6 let do 31.8.2020 a starší

Kritéria čtěte níže!

Přihlášky doručené po termínu nebudou moci být akceptovány. Děkujeme za pochopení.

 

 

TALENTOVÉ PRŮZKUMY V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH(zrušeno)

Ve dnech 11. - 15.5.2020 se uskuteční výchovné koncerty pro MŠ, spojené s talentovým průzkumem

 

 TERMÍN TALENTOVÝCH ZKOUŠEK PRO OSTATNÍ ZÁJEMCE  (zrušeno)

Ve středu 27.5.2020 se budou konat talentové zkoušky od 15.00 do 18.00 hodin v koncertním sále školy pro zájemce, kteří nebyli prozkoušeni v rámci výchovných koncertů pro MŠ

Hlásit se mohou zájemci o hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický obor do rezervačního systému, který bude zveřejněn 14 dnů před konáním zkoušek.

Hudební a taneční obor - děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2020 a starší

Výtvarný obor - děti, které dosáhnou věku 6 let do 31.8.2020 a starší

Literárně dramatický obor - děti, které dosáhnou věku 6 let do 31.8.2020 a starší

 

Těšíme se na Vás a Vaše děti

 

kritéria přijímacího řízení DO PŘÍPRAVNÉHO STUDIA

HUDEBNÍ OBOR

Uchazeč o studiu je schopen:

-reagovat na pokyny učitele

-zazpívat předem připravenou lidovou píseň (Kočka leze dírou, Pec nám spadla, Prší, prší)

-zopakovat rytmický útvar předvedený učitelem (vytleskat, zazpívat)

-zazpívat tóny předehrané učitelem na hudební nástroj

 

VÝTVARNÝ OBOR

Uchazeč o studiu je schopen:

-reagovat na pokyny učitele

-nakreslí tužkou ilustraci ke známé pohádce (postava, zvíře)

-uchazeč předloží v průběhu přijímacího řízení svou domácí práci (starší žáci)

 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Uchazeč o studiu je schopen:

-dobře vyslovovat a artikulovat bez zjevných vad výslovnosti

-předvést základní pohybové dovednosti-postoj, chůze, poskok

-formou etud reagovat na pokyny učitele

-číst text se správnou dikcí (neplatí pro zájemce o přípravné studium I. stupně)

 

TANEČNÍ OBOR

Uchazeč o studiu je schopen:

-reagovat na pokyny učitele

-vytleskat rytmus na základě zadání učitelem

-reagovat pohybem na změny v hudbě(pomalu, rychle, zastavení...)

-předvést pohybovou představivost (zatančit podle jednoduchého zadání - ptáček, koník...)

-u dětí starčích 9let jsou v průběhu přijímacího řízení testovány také fyzické předpoklady (držení těla, ohebnost, předklon, nárty...)

 

 

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode