průběh PŘIJÍMACÍho ŘÍZENÍ

Talentové přijímací zkoušky probíhají každým rokem v průběhu května ve všech řeských mateřských školách a jsou zajišťovány kvalifikovanými pedagogy ZUŠ Blatiny. Týkají se dětí předškolního věku a dětí s odkladem školní docházky.

Pro zájemce, kteří z důvodu absence talentovým průzkumem v MŠ neprojdou a pro děti, které MŠ v Řepích nenavštěvují, případně pro starší zájemce, bude stanoven termín talentových zkoušek. Tento bude zveřejněn na úřední desce školy a na webu ZUŠ Blatiny, nejpozději 14 dnů před jejich konáním.

 Po úspěšném vykonání talentové zkoušky obdrží zákonný zástupce dítěte závaznou přihlášku. Podepsanou a odevzdanou přihláškou zákonný zástupce souhlasí s podmínkami vzdělávání a zavazuje se k plnění všech povinností, které se vzděláváním souvisejí dle Vyhlášky 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.

Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do data uvedeného v průvodním dopisu. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. Žáci budou přijímáni na základě počtu dosažených bodů u talentové zkoušky. O přijetí budou zákonní zástupci žáka vyrozuměni písemně. Proti rozhodnutí statutárního orgánu, v připadě nepřijetí ke vzdělávání v ZUŠ, se nelze odvolat.

INFORMACE K  TALENTOVÝM  PŘIJÍMACÍM  ZKOUŠKÁM PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

ŘEDITELKA ŠKOLY VYHLAŠUJE 2. KOLO TALENTOVÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 3. 9. 2020

Přihlásit se mohou zájemci do:

 1) Přípravné taneční výchovy (děti ve věku 5 - 6 let, které dovrší do 31.8.2020 min.5 let a žáci 1. třídy ZŠ)

2) Přípravné výtvarné výchovy (děti, které dovrší do 31.8.2020        min.6 let, tj. žáci 1. a 2. třídy ZŠ)

Čitelně vyplněnou přihlášku zašlete na zus.blatiny@volny.cz nejpozdeji      do 21.8.2020

(přihláška ke stažení zde: Přihláška do ZUŠ Blatiny 2020-2021.pdf (535,2 kB)

Na základě této přihlášky Vás budeme kontaktovat e-mailem nebo telefonicky o čase konání talentové zkoušky.

Uchazeči o Výtvarný obor přiloží k přihlášce 3 výtvarné práce.

 

TALENTOVÉ PRŮZKUMY V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH(zrušeno)

Ve dnech 11. - 15.5.2020 se uskuteční výchovné koncerty pro MŠ, spojené s talentovým průzkumem

 

 TERMÍN TALENTOVÝCH ZKOUŠEK PRO OSTATNÍ ZÁJEMCE  (zrušeno)

Ve středu 27.5.2020 se budou konat talentové zkoušky od 15.00 do 18.00 hodin v koncertním sále školy pro zájemce, kteří nebyli prozkoušeni v rámci výchovných koncertů pro MŠ

Hlásit se mohou zájemci o hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický obor do rezervačního systému, který bude zveřejněn 14 dnů před konáním zkoušek.

Hudební a taneční obor - děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2020 a starší

Výtvarný obor - děti, které dosáhnou věku 6 let do 31.8.2020 a starší

Literárně dramatický obor - děti, které dosáhnou věku 6 let do 31.8.2020 a starší

 

Těšíme se na Vás a Vaše děti

 

kritéria přijímacího řízení DO PŘÍPRAVNÉHO STUDIA

HUDEBNÍ OBOR

Uchazeč o studiu je schopen:

-reagovat na pokyny učitele

-zazpívat předem připravenou lidovou píseň (Kočka leze dírou, Pec nám spadla, Prší, prší)

-zopakovat rytmický útvar předvedený učitelem (vytleskat, zazpívat)

-zazpívat tóny předehrané učitelem na hudební nástroj

 

VÝTVARNÝ OBOR

Uchazeč o studiu je schopen:

-reagovat na pokyny učitele

-nakreslí tužkou ilustraci ke známé pohádce (postava, zvíře)

-uchazeč předloží v průběhu přijímacího řízení svou domácí práci (starší žáci)

 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Uchazeč o studiu je schopen:

-dobře vyslovovat a artikulovat bez zjevných vad výslovnosti

-předvést základní pohybové dovednosti-postoj, chůze, poskok

-formou etud reagovat na pokyny učitele

-číst text se správnou dikcí (neplatí pro zájemce o přípravné studium I. stupně)

 

TANEČNÍ OBOR

Uchazeč o studiu je schopen:

-reagovat na pokyny učitele

-vytleskat rytmus na základě zadání učitelem

-reagovat pohybem na změny v hudbě(pomalu, rychle, zastavení...)

-předvést pohybovou představivost (zatančit podle jednoduchého zadání - ptáček, koník...)

-u dětí starčích 9let jsou v průběhu přijímacího řízení testovány také fyzické předpoklady (držení těla, ohebnost, předklon, nárty...)

 

 

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode